Karevorinfo  Իրադարձություններ  239

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն լեզուների քննությունների թեստերն ու պատասխանները

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն լեզուների քննությունների թեստերն ու պատասխանները

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն լեզուների քննությունների թեստերն ու պատասխանները
16:00 ուրբաթ, 10 հունիսի, 2022 թ.
Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն լեզուների քննությունների թեստերն ու պատասխանները

Ինչպես հայտնել էինք, դիմորդները քննություն են հանձնել Օտար լեզուներից: ԳԹԿ-ն ներկայացնում է այսօրվա քննության թեստերն ու պատասխանները:

Իտալերեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Իսպաներեն
    

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Պարսկերեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Ֆրանսերեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Գերմաներեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Անգլերեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն լեզուների քննությունների թեստերն ու պատասխանները

Ինչպես հայտնել էինք, դիմորդները քննություն են հանձնել Օտար լեզուներից: ԳԹԿ-ն ներկայացնում է այսօրվա քննության թեստերն ու պատասխանները:

Իտալերեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Իսպաներեն
    

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Պարսկերեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Ֆրանսերեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Գերմաներեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան

Անգլերեն

Թեստ1 Թեստ2 Թեստ3 Թեստ4 Պատասխան